Általános Szerződési Feltételek

Jelen dokumentum (a továbbiakban ÁSZF) Zákány Norbert egyéni vállalkozó (a továbbiakban Szolgáltató) által üzemeltetett www.zakanyfitness.hu honlapon, (a továbbiakban honlap) – biztosított szolgáltatások igénybevételére vonatkozik.

A szolgáltatás tárgya: Online közzétett torna (torna foglalkozásokról készült videó felvételek internetkapcsolaton keresztüli online megtekintésének a lehetősége havi előfizetési díj ellenében (a továbbiakban Szolgáltatás).

Felhasználó: az, aki a Szolgáltató jelen ÁSZF szerinti szolgáltatását az alábbiak szerint igénybe veszi.

Jelen ÁSZF

 • hatálya kiterjed valamennyi a honlapon elérhető szolgáltatásainak igénybevételére vonatkozó, a Szolgáltató és a Felhasználó között létrejött egyedi szerződésre.
 • nem kerül iktatásra (utólag nem hozzáférhető),
 • kizárólag elektronikus formában kerül megkötésre,
 • nem minősül írásbeli szerződésnek,
 • magyar nyelven íródik,
 • magatartási kódexre nem utal,
 • hatálya Szolgáltató honlapján és aldomainjein történő jogviszonyokra terjed ki,
 • folyamatosan elérhető a következő weboldalon: http://zakanyfitness/aszf és letölthető, továbbá bármikor kinyomtatható az alábbi linkről: https://zakanyfitness.hu/aszf.pdf
 1. SZOLGÁLTATÓ ADATAINAK FELSOROLÁSA
 • Üzemeltető: Zákány Norbert egyéni vállalkozó
 • Adószám: 65822540-1-29
 • Számlavezető bank: Erste Bank
 • Bankszámlaszám: 1160 0006-0000 0000-7922 5702

A honlap működésével, folyamatával kapcsolatosan felmerülő kérdések esetén az alábbi elérhetőségeimen rendelkezésére állok:

 • E-mail cím: zakanyfitness@gmail.com
 • Telefonszám: +36 30 920 8874
 1. ALAPVETŐ RENDELKEZÉSEK

A szolgáltatási szerződésre a magyar jog irányadó, arra az ÁSZF, valamint annak rendelkezése hiányában a PTK rendelkezései az irányadóak.

 1. AZ ÁSZF ELFOGADÁSA

Az ÁSZF felételei határozzák meg a Felek jogait és kötelezettségeit a Szolgáltató szolgáltatásaira vonatkozóan.  

A Szolgáltató honlapján nyújtott szolgáltatások igénybevételének feltétele a honlapon mindenkor elérhető ÁSZF rendelkezéseinek kifejezett és egyértelmű elfogadása.

A honlap ingyenesen látogatható. Ebben az esetben a honlapra belépő személy a honlapra belépéssel nyilatkozik, hogy az ÁSZF rendelkezéseit magára nézve kötelezően elfogadja.

Az ÁSZF elfogadása

 • a honlapon a Felhasználó regisztrációja során, vagyis a „Z-Online Stúdió tagsági adatlap” (a továbbiakban Adatlap) kitöltése által, valamint az Adatlapon található, a Nyilatkozatok elfogadására szolgáló ún. „rádiógombra” történő kattintással történik.

A honlapon található fizetést igénylő szolgáltatások használatával a Felhasználó külön és kifejezetten nyilatkozatával magára nézve kötelezően elfogadja az ÁSZF rendelkezéseit.

 • ~-val a Felhasználó nyilatkozik, hogy jogképes és cselekvőképes18 év alatti csak törvényes képviselője engedélyével regisztrálhat.
 • ~-val a Felhasználó elfogadja a Szolgáltató adatkezelésre vonatkozó rendelkezéseit is.
 • annak egészének kizárólagos elfogadásával vehető igénybe, az ÁSZF részleges elfogadása nem lehetséges.

A Szolgáltató fenntartja a jogot, hogy törölje a Felhasználó hozzáférését, vagy a Felhasználót kizárja a Szolgáltatásból, ha az megsérti az ÁSZF rendelkezéseit.

 1. REGISZTRÁCIÓ/VÁSÁRLÁS

4.1. A regisztráció és az vásárlás feltételeinek leírása.

Az adatlapon a Felhasználó a Szolgáltató által kért adatok megadásával a hozzájárulását adja az adatai kezeléséhez. A Felhasználó által közölt adatok helyességéért és valódiságáért a Felhasználó a felelős. A szolgáltatott adatok valódiságáért a Szolgáltató a felelősségét kizárja.

4.2. A szolgáltatói szerződés létrejötte és időtartama:

A maradéktalanul kitöltött adatlap kitöltését, vagyis a sikeres regisztrációt és a kiválasztott csomagajánlat (első alkalommal Teszthét javasolt) megfizetését követően a Felhasználó a csomaghoz tartozó időszakra (első alkalommal 1 hétre, továbbiakban kipróbálási időszakra) hozzáférési jogot kap a Szolgáltatáshoz.

Ha a felhasználó első csomagjául a Teszthetet választotta a kipróbálási időszak végén, és amennyiben a felhasználó további tartalmakhoz szeretne hozzáférni, akkor az első, általa kiválasztott csomagajánlat díja a teszthét értékével csökken.
Minden szolgáltatás havonta előre utalás által kerül megfizetésre. Minden előfizetés a honlap Árak menüpontjában rögzítettek alapján kerül felszámításra.

Amennyiben a kipróbálási időszak letelte után a szolgáltatás díját nem fizeti meg a Szolgáltatás igénybevételére nem jogosult a továbbiakban. Azonban a választott szolgáltatás díjának megfizetést követően (ismét) jogosulttá válik.

A szolgáltatások korlátozással vagy arányosítva nem vehetők igénybe, kivételt képez ez alól az első, teszthét utáni előfizetés.

4.3. MEGVÁSÁROLHATÓ SZOLGÁLTATÁSOK KÖRE

 • Videótár szolgáltatás: a közzétett, elérhetővé tett videók bármelyikén időbeli korlátozás nélkül vehet részt a felhasználó
 • Live szolgáltatás: a honlapon előre rögzített időpontban indított élő órán vehet részt a Felhasználó.

4.4. A szolgáltatás igénybevételének technikai feltételei

A Felhasználó a szolgáltatást akkor tudja megfelelő minőségben igénybe venni, amennyiben rendelkezik olyan számítástechnikai eszközzel (számítógép, laptop, tablet, telefon, …), amely alkalmas videó nézésére és amely rendelkezik beépített hangszóróval és/vagy valamilyen adatátviteli eszköz (vezeték, bluetooth, …) által hangszóróval, valamint az eszköze rendelkezik a videó lejátszását biztosító ideális sebességű Internet kapcsolattal.

A Felhasználó internet előfizetésével járó fizetési kötelezettségekért, az előfizetés jellemzőiből (pl.: adatletöltési határok) fakadó esetleges többletköltségekért a Szolgáltató felelősséggel nem tartozik. A Felhasználó a Szolgáltatást mindenkor az őt terhelő Internet szolgáltatás jellemzőinek és díjainak ismeretében veszi igénybe.

4.5. A szabályzat módosíthatósága

A szolgáltató bármikor jogosult jelen ÁSZF-t egyoldalúan módosítani akár azonnali hatállyal. A módosítás jelen honlapon való közzététellel válik hatályossá.

 1. FIZETÉSI MÓDOK LEÍRÁSA

A Felhasználó a Szolgáltatás igénybevételére a mindenkor hatályos árlistában foglalt szolgáltatási díjak, a továbbiakban Díjak (a honlapon: Árak menüpont: www.zakanyfitness/arak) igazolt előre történő megfizetését, utalását követően jogosult.

A Z-Online Stúdiónál előre utalás által fizethető meg a vételár. A rendelés-visszaigazoló emailben számla formájában kiküldésre kerül az átutaláshoz szükséges minden adat. A rendelése teljesítése az utalás beérkezése után kezdődik.

A közzé tett árak bruttó díjak, amelyeken felül a Felhasználót a szolgáltatás igénybevételével összefüggésben a Szolgáltató irányába egyéb költség nem terheli.

A Felhasználó elfogadja, hogy az utalásokról minden számláját kizárólag elektronikus úton kapja meg a Szolgáltatótól az általa megadott email címre. Email cím változása esetén a Felhasználó köteles email üzenet formájában értesíteni új email címéről a Szolgáltatót.

A Szolgáltató fenntartja a jogot, hogy a szolgáltatások díját bármikor egyoldalúan módosítani a honlap „Árak” menüpont alatti közzététele által. A közzététel időpontjától érvényes a módosítás. Abban az esetben, ha a Felhasználó nem ért egyet az árváltozással a Szolgáltatást felmondhatja.

 1. A MEGRENDELÉSEK FELDOLGOZÁSA ÉS TELJESÍTÉS

A regisztrációk, megrendelések feldolgozása legkésőbb az adott napot követő munkanapon megtörténik. A Szolgáltató minden esetben elektronikus úton ad tájékoztatást a további teendőkről és lehetőségekről.

 1. ELÁLLÁS / FELMONDÁS JOGA
 • A Felhasználó a Kipróbálási időszak végén indoklás nélkül elállhat jelen szerződéstől, felmondhatja azt.
 • Minden előfizetés az adott hónapra vonatkozik.
 • Az előfizetés lejárat előtt email üzenet formájában a Felhasználó emlékeztető email üzenetet kap, amiben minden információt megkap a továbbiakról. Az előfizetés az előre megfizetését követően automatikusan hosszabbodik.
 • A felhasználó az előfizetési időszak utolsó napjáig jogosult az előfizetést lemondani, így az megszűnik.
 • A Felhasználó az előfizetői időszak alatt az elállási, felmondási szándékáttartalmazó egyértelmű nyilatkozatát köteles eljuttatni elektronikus úton zakanyfitness@gmail.com címre.
 • A Szolgáltató felhívja a Felhasználó figyelmét arra, hogy amennyiben a szolgáltatás igénybevételét megkezdte, elállásra nem jogosult. A befizetett összeget a Szolgáltató nem téríti vissza.
 1. JÓTÁLLÁS, SZAVATOSSÁG

A Szolgáltató folyamatában törekszik a minőségi szolgáltatásra, ettől függetlenül a honlap működése a Felhasználó internetelérése és számítástechnikai eszközeinek a minősége függvényében akadozhat, ezért a Szolgáltató a felelősségét kizárja kivéve, ha a hibát Szolgáltató működési körében felmerült ok okozta.

A Szolgáltató fenntartja a jogot, hogy a honlap tartalmát bármikor módosítsa, vagy a hozzáférhetőségét megszüntesse.

Amennyiben a Szolgáltató teljesítését vis major akadályozza, akkor ez időszak alatt a teljesítésben való hibáért vagy késedelemért a Szolgáltató a felelősségét kizárja. Vis major esetek a teljesség igénye nélkül: járvány, zavargás, …, a távközlési hálózat hibájából erdő üzemzavar, mely mind a Szolgáltatás nyújtását korlátozza, vagy kizárja.

 1. VEGYES RENDELKEZÉSEK

A Szolgáltató legjobb tudása és szándéka szerint készíti anyagait. A Felhasználó tudomásul veszi, hogy a Szolgáltatói óráin kizárólag a saját felelősségére, a saját kockázatára tud részt venni, a Szolgáltató a gyakorlatok végrehajtásával összefüggésben semmifajta felelősséggel nem tartozik.

Az Adatlapon foglalt tilalmak ellenére igénybe vett Szolgáltatás miatt keletkezett károkért a Felhasználó a felelős.

A Szolgáltató kizárja a felelősségét a Felhasználó vagyonában beállott károk vonatkozásában is.

Amennyiben a Szolgáltatás igénybevétele előtt, alatt, vagy után bármilyen egészségügyi panasz felmerül a Felhasználó részéről a Szolgáltató kéri, hogy erről haladéktalanul tájékoztassa őt és konzultáljon gyógytornászával, szakorvosával és csakis utána folytassa a Szolgáltatás igénybevételét.

A Regisztráció során is tájékoztatva van a Felhasználó (A BIZTONSÁGOS GYAKORLÁSRÓL, AVAGY HOGY VÁLASSZA KI AZ ÖNNEK MEGFELELŐ VÁLTOZATÁT EGY FELADATNAK?). Ezen figyelmeztetések be nem tartatásából eredő felelősségét a Szolgáltató kizárja. 

 1. PANASZKEZELÉS RENDJE (FOGYASZTÓNAK MINŐSÜLŐ FELHASZNÁLÓK ESETÉN)

Amennyiben a Felhasználónak a Szolgáltatás kapcsán észrevétele, kérdése, kifogása van a zakanyfitness@gmail.com email címre küldött üzenetben közölheti.

 1. SZERZŐI JOGOK / Illetéktelen felhasználás tilalma

A Szolgáltatás módszertana a Szolgáltató saját szellemi terméke, ezért annak vagy részleteinek a Szolgáltató előzetes írásbeli engedélye nélkül üzleti, kereskedelmi célú felhasználása, értékesítése (beleértve a csoportos óratartást), lemásolása, mentése, felvételek készítése, tárolása, feldolgozása, átadása harmadik személynek tilos, jogi lépéseket von maga után. A Felhasználó köteles tartózkodni mindezek lehetővé tételétől is.

Jelen honlap és annak videói úgy képi, mint hang tartalma szerzői jogvédelem alatt áll.

 1. ADATVÉDELEM

A weboldal adatkezelési tájékoztatója elérhető mindenkor a következő oldalon: /adatvedelem/

A felhasználó a regisztrációja során az Adatlapon kifejezetten hozzájárul az Adatvédelmi Tájékoztatóban megjelölt személyes adatainak kezeléséhez.

Debrecen, 2022.09.08.